نمونه آراء

نمونه آراء

نمونه رای رد تجدیدنظرخواهی خیانت در امانت

رای حقوقی الزام به تمکین

رای کیفری مبنی بر مزاحمت از حق

خوانده نظر به روند بررسی دادگاه در پرونده و توجه به اینکه ممکن است رای علیه ایشان صادرشود دعوای خود را مسترد کردند که دادگاه  بدوی حکم به رد دعوای ایشان صادر نمودند. موکل این رای را به ضرر خود میدانستند  و به رای صادره اعتراض داشتند که  تجدیدنظرخواهی گردید و شعبه محترم با پذیرش استدلال مندرج در لایحه ، رای له موکل صادر نمودند.(( وکیل حقوقی در اصفهان))

موکل به جرم رباخواری تحت تعقیب قرار گرفتند که النهایه رای فوق له ایشان صادر گردید.((وکیل کیفری در اصفهان))

موکل بدلیل اعتماد بیجا وکالت تام و مطلق به خوانده داده بودند تا ملک جهت اخذ وام در رهن بانک قرار گیرد اما متاسفانه خوانده ملک را برای خود فروخته بودند که با طرح دعوا علیه ایشان حکم له موکل صادر گردید.(( وکیل حقوقی در اصفهان ))

نمونه آراء

نمونه رای اعسار


نمونه رای اعسارنمونه رای کیفری

نمونه رای کیفری ((تهیه فیلم مستهجن))

نمونه رای حقوقی

نمونه رای خانوداه