بهترین وکیل اعتراض ثالث در اصفهان

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۴۰۰-۰۲-۱۷
۰
(۰)

گاهی پیش می آید که متوجه میشویم بدون اینکه در دعوایی شرکت داشته باشیم به حقوق ما خللی وارد شده و حکم صادره بین افراد دیگر به نحوی است که موجب تضرر ما میشود در اینجا به دلیل عدم حضور در دعوا قانون راهکاری را پیش بینی کرده تا بتوانیم نسبت به رای صادره اعتراض نموده و با اثبات ادعا رایی که به ضررمان صادر شده است را از بین ببریم.دعوای اعتراض ثالث اعم از اینکه اصلی باشد یا طاری بسیار شایع میباشد و عبارت است ا           بهترین وکیل اعتراض ثالث در اصفهان

در ادامه سعی میکنیم مفاهیمی از این دعوا را بیان نموده تا در صورت نیاز به طرح دعوا بتوانبد از آن بهره مند گردید.

تعریف اعتراض ثالث

منظور از ثالث در اینجا شخصی غیر از خواهان و خوانده‌ دعوی است.

اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده‌ وی

در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

در این موارد شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند.

همچنین نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده‌ آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

برای مثال فرض کنید شما اتومبیلی را خریداری نموده اید که در ید شماست

بعداً متوجه میشوید شخصی با ادعای مالکیت نسبت به اتومبیل فوق اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل نموده است.

دادگاه نیز با رؤیت و بررسی مدارک وی حکم به تحویل اتومبیل علیه صاحب سند رسمی صادر میکند،

حکم صادره به هر دلیلی اعم از اعتراض یا عدم اعتراض قطعی میگردد،

در حالیکه شما یقین دارید اتومبیل فوق را قبل از این شخص خریداری کرده اید.

در اینجا چون شما در دعوا نبوده اید از طرفی حکم به نحوی است که اگر اقدامی نکنید

شخص فوق با اخذ حکم توقیف نسبت به توقیف آن اقدام مینماید میبایست دعوای اعتراض ثالث مطرح کنید.

بهترین وکیل اعتراض ثالث در اصفهان

 

 

آرای قابل اعتراض ثالث

برای اقامه اعتراض ثالث دو شرط لازم است :

۱-  رأی صادره موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد.

۲-  شخص ثالث در هیچ یک از جلسات دعوی که منتهی به رای شده چه به صورت اصیل یا قائم مقام حضور نداشته باشد.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.

بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم حضوری یا غیابی باشد،

قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر باشد، لیکن ضرورتاً باید قطعی باشد.

علاوه بر این قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبت به حکم داور نیز

کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

بهترین وکیل اعتراض ثالث در اصفهان

اصحاب دعوی در اعتراض ثالث

در خصوص اصحاب دعوای اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان می کند که،

اعتراض اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد.

بنابراین در دعوای اعتراض ثالث، اصحاب دعوای((خواهان و خوانده یا محکوم له و محکوم علیه))

منتهی به رأی مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند.

بهترین وکیل اعتراض ثالث در اصفهان

نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث

دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم صادره، به ترتیب زیر عمل می نماید:
۱- چنانچه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داد

آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، لغو می نماید.

اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد.

۲- در صورتی که اعتراض شخص ثالث به هر علت وارد دانسته نشود، حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر می شود.

رایی که بر اساس اعتراض شخص ثالث صادر می شود باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود،

بنابراین باید به صورت دادنامه درآید و تصحیح آن نیز مانند تصحیح سایرآرای قاطع محاکم است.

آرای صادره براساس اعتراض ثالث نیز از حیث شکایت، تابع مقررات مربوط خواهد بود.

رای مزبور می تواند در صورتی که مقررات مربوط به طرق شکایات اجازه دهد،

قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث باشد.

مهلت اعتراض

مطابق آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث مهلت خاصی ندارد اما شرایطی باید مد نظر قرار گیرد.
۱- قبل از اجرای حکم مورد اعتراض.
۲- بعد از اجرای حکم مورد اعتراض،

در خصوص بند ۱ بدون هیچ ممانعت قانونی یا زمان خاصی امکان اعتراض وجود دارد.

در خصوص بند دوم موضوع آنجایی اهمیت پیدا میکند که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی،

ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

بنابراین اگر حق به هر دلیلی از اساس و مأخذ از بین رفته باشد امکان اعتراض وجود ندارد.

الیته ناگفته نماند در هر دو صورت طرح دعوا ممکن است

اما در مورد دوم دادگاه به صورت شکلی دعوا را رد میکند.

 
اقسام اعتراض ثالث

 اعتراض اصلی

 اعتراض  طاری

در این خصوص باید گفت همیشه اینطور نیست که رسیدگی در دادگاه مدنی با یک دادخواست ابتدایی شروع شود،

بلکه در پاره ای اوقات، دعوایی در جریان رسیدگی است و در کنار آن دعوای دیگری مطرح می گردد

که قانونگذار نام آن را دعوای اعتراض ثالث طاری گذاشته است.

۱- اعتراض ثالث اصلی

اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی،

قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن

معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید.

این اعتراض  به موجب آیین دادرسی مدنی باید به موجب دادخواست

و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد

و به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است.

اعتراض ثالث تنها روش اعتراضی است که مقید به مهلت ۲۰ روزه و دو ماهه نیست.

۲- اعتراض ثالث طاری

اعتراض ثالث طاری  مواردی اطلاق می شود که در جریان رسیدگی به دعوای مدنی بین دو شخص،

طرفین دعوی برای اثبات ادعای خود به رأیی استناد کنند که

سابقاً بین او و شخصی غیر از طرف دعوی صادر و قطعی شده باشد.

در این فرض باتوجه باینکه آن شخص می تواند در جریان دادرسی جاری حاضر شود

و به رأی ابرازی اعتراض کند، این اعتراض طاری شناخته می شود.

مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل، خواهان دعوی به حکمی استناد می کند که

در باب مالکیت وی قبلاً بین او و شخص دیگر صادر شده است.

خواندۀ دعوی که خود را مالک می داند، در ضمن دادرسی مربوط به اجرت المثل به حکم استنادی خواهان اعتراض می کند.

این دعوی  بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد،

ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌ دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده،

معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید

و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

آیا حضور وکیل در این دعوا لازم است؟

اگر به مطالب پیش گفته توجه شود حتی تعارف آن نیز پیچیده است.

بی شک در مرحله اقدام نیز پیچیدگی های خاصی وجود دارد.

حتی ممکن است شخص در تشخیص نوع این دعوا نیز دچار مشکل شود.

بنابراین بهترین کار این است که اگر قصد طرح دعوا داریم از حضور وکیل مسلط

به این دعاوی استفاده کنیم چرا که بی شک وی تسلط کامل به قوانین و

رویه قضایی در این خصوص دارد و با بکارگیری وی یا مشاوره با ایشان

میتوانیم براحتی اقدام به احقاق حق خود نماییم.

در این راستا در صورتی که تمایل دارید میتوانید از تجربیات و تخصص یکی از بهترین وکلای دادگستری استان اصفهان آقای حسین یاوری که از تجارب ارزنده ای در این خصوص بهره مند میباشند استفاده نمایید.بدین منظور جهت هماهنگی و رزرو نوبت مشاوره میتوانید با شماره ۰۹۱۳۳۹۴۰۴۳۰ تماس حاصل نمایید.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ 1 نظر 1156 نمایش دسته تجاری, حقوقی, ملکی, وصول مطالبات

دیدگاه کاربران

علی اقدامی در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲

مطلب بسیار عالی و مفید بود


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط