دانلود فرم دادخواست عمومی

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۰۳-۱۱
۲.۶
(۵)

دعوای حقوقی و ارائه دادخواست عمومی

دعوای حقوقی به این معنا است که اقدام یک فرد در قانون ممنوع شده ولی مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است. بنابراین کسی که از مفاد قرارداد خود تخطی می‌کند و یا درحالی‌که خانه خود را فروخته است از تحویل آن امتناع می‌نماید، درحالی‌که مرتکب عملی خلاف قانون یا قرارداد شده است، اما مرتکب جرم نشده است و نمی‌توان از او شکایت کیفری کرد و وی را به حبس یا مجازات محکوم کرد؛ ولی می‌توان علیه او دعوای حقوقی مطرح کرد و با ارائه دادخواست عمومی و او را ملزم به اجرای مفاد قرارداد یا پرداخت خسارتی که به دیگری وارد شده است نمود.

لازمه طرح دعوای حقوقی ارائه دادخواست عمومی میباشد.نگارش و تقدیم دادخواست اولین گامی است که برای شروع به رسیدگی یک دعوای حقوقی لازم است، چرا که بموجب ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی‌آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند بر این اساس یک دعوی حقوقی که باید مطابق قانون در قالب دادخواست عمومی طرح و اقامه گردد می توان گفت که دادخواست شناسنامه دعوای شماست و اصولاً تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در دادخواست ذکر کرده‌اید.

 

 اشخاصی که می‌توانند دادخواست تقدیم کنند

دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می‌کند، بنابراین هر شخصی نمی‌تواند دادخواست بدهد. در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان‌ها اشاره کرده، در این رابطه مقرره‌ای وضع نکرده است اما به طور کلی می‌توان اینطور بیان کرد که: اشخاص سفیه که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند، در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می‌توانند دعوا مطرح کنند یا از خود دفاع کنند و سایر اشخاص در صورتی که عاقل بوده (یعنی مجنون و محجور نباشند) و بالغ باشند (به بلوغ رسیده باشند) می‌توانند اقامه دعوا کنند. همچنین تقدیم دادخواست توسط اشخاصی مانند وکیل، ولی، وصی، ورثه، قیم و مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.

 

مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

  1.  تقدیم دادخواست به دادگاه
  2. باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
  3. ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
  4. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
  5. جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
  6. انشاء رای (حکم – قرار )
  7. واخواهی
  8. تجدیدنظر خواهی
  9. فرجام خواهی
  10. اجرای حکم
دانلود فرم دادخواست عمومی

 

نحوه تکمیل دادخواست

دادخواست برگ چاپی مخصوصی است که درخواست خواهان در آن قید می‌شود و می‌تواند توسط خود فرد یا وکیل فرد فرستاده شود همان طور که در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده؛

دادخواست باید حاوی این نکات باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود.

اگر نشانی خوانده معلوم نباشد به عبارت دیگر مجهول‌المکان باشد در روزنامه یکبار منتشر خواهد شد که هزینه ی آن در حدود ۵۰۰۰ تومان است.

به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. اما اگر نقص مربوط به سایر موارد ماده ۵۱ قانون مذکور باشد مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می‌کند وی نیز ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام می‌کند اما اگر خواهان رفع نقص نکند مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

برگ دادخواست علاوه بر قسمت های مربوط به مشخصات خواهان / خواهانها و خوانده یا خواندگان و نشانی محل اقامت آنهادارای چند قسمت مختلف دیگری نیز هست که خواهان باید آنها را با دقت و ظرافت تکمیل کند که در بندهای اتی توضیح داده می شود.

درصورت مشخص نبودن  نشانی خوانده دعوا

در صورت نداشتن نشانی خوانده ، وضعیت اقامت وی را مجهول‌المکان اعلام می‌کنیم تا از طریق روزنامه کثیرالانتشار متن دادخواست منتشر شود اگر خوانده مراجعه‌ای نداشته یا لایحه ای که متضمن دفاع باشد ارسال ننماید دادگاه به صورت غیابی حکم صادر می‌کند (اجرای این حکم منوط به سپردن ضامن است) .

 تعیین خواسته و بهای آن

یکی از آن موارد است که باید در دادخواست مشخص شود، مگر آنکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.
خواسته در واقع، تعهدات یا مواردی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن می‌داند مثلا در خواسته مالی زنی که مهریه را حق خود می‌داند در قسمت خواسته باید تعداد سکه‌ها را قید کند یا در خواسته غیر‌مالی مردی که همسرش از خانه بدون اجازه وی خارج شده است باید در قسمت خواسته الزام به تمکین را قید کند؛ بنابراین باید افراد خواهان آنچه را که حق خود می‌دانند در خواسته بیان کنند.

 دلایل دادخواست

خواهان برای اثبات ادعای خود باید دلایل موثر و مورد قبولی را تهیه و ضمیمه دادخواست کند لذا فهرستی از این دلایل را در این قسمت قید می کند تا دادگاه مکلف به توجه و رسیدگی شود.

شرح خواسته در متن دادخواست:
در این قسمت از دادخواست، خوهان باید خلاصه خواسته خود را با ذکر مبانی و منشاء مورد ادعا را که حتی الامکان بیش از چند سطر نباشد تشریح و اصلح است برای جلب توجه بیشتر دادگاه به قوانین حاکم بر موضوع نیز اشاره نماید البته بهتر است در متن دادخواست به حفظ حقوق خود به مشروح دفاعیات در خلال دادرسی نیز اشاره نماید تا ادله اثبات دعوی و دفاعیات شما منحصر به مندرجات دادخواست تلقی نگردد.

 دادخواست ناقص

تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام می‌شود پس از آن مفاد دادخواست را یک بار در روزنامه کثیر الانتشار آگهی ‌می‌کنند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواست ثبت شد دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌کند اما اگر رفع نقص نشود قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود که در این صورت تا ۱۰ روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.

هر نقصی که در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود؛ اما از مهم‌ترین مواردی که موجب رد شدن دادخواست می‌شود این است که آدرس خواهان را قید نکنیم یا هزینه دادرسی را پرداخت نکنیم یا اثبات نکنیم که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداریم.

 هزینه دادرسی

میزان هزنه دادرسی بر اساس نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن متفاوت است هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی غیر مالی به میزانی است که هر چند سال بر اساس قانون و بسته به نوع و خواسته دعوی متفاوت است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی ۲% واخواهی و تجدیدنظر خواهی ۳% و فرجام خواهی ۴% است.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در شورای حل اختلاف نیز به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال ثابت است.

 

مشاوره تخصصی در زمینه تکمیل فرم دادخواست عمومی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه مشاوره در زمینه ثبت شکایت کیفری  و همچنین برای تنظیم شکایت نامه توسط بهترین وکیل کیفری اصفهان میتوانید با ما تماس بگیرید.

 

دانلود فرم دادخواست عمومی

نمونه فرم دادخواست عمومی که برای دعوای حقوقی بکار میرود را میتوانید در لینک زیر به طور مستقیم دانلود کنید:

دانلود نمونه فرم دادخواست عمومی

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۲.۶ / ۵. تعداد آرا: ۵

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ 6 نظر 21629 نمایش دسته حقوقی

دیدگاه کاربران

SARA در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۲

سلام خیلی ممنون به خاطر مطالب مفیدتون فقط ی سوال اینکه داخل فرم شماره ملی رو کجا مینویسن

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۲

سلام.شما بجای کلیه اطلاعات شخصیتون صرفاً کد ملیتون را بنویسید

مصطفی عالی در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۹

با عرض سلام و خسته نباشید. در صورت درخواست برای تنظیم دادخواست حقوقی مالی از یک وکیل هزینه ی این کار چقدر می شود؟
با تشکر

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۹

سلام.بصورت توافقی میباشد

محمد در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۸

خیلی خوب بود مرسی.

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۸

خواهش میکنم


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط