شکایت از شهادت کذب

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۰۳-۰۲

شهادت کذب یا شهادت دروغ از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود. همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شرایط شاهد

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده است. این شرایط عبارتند از:

بلوغ

عقل

ایمان

عدالت

طهارت مولد

ذی نقع نبودن در موضوع

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

عدم اشتغال به تکدی

ولگرد نبودن

این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت تنها اظهارات او استنماع می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی می باشد.

شرایط شهادت

تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد، برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده موثر باشد.

الف) قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد، باید از روی قطع و یقین باشد، اظهار با تردید و شک بلا اعتبار است. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات بر شنیدن خبری شهادت می دهد که شاهد سمعی است.

ب) تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند آن گواهی بدون اثر است. در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند به همان میزان موثر است مثلاً خواهان می گوید ده هزار تومان به خوانده پرداخت کرده ولی شاهد می گوید: من دیدم هزار تومان پرداخت که در همین حد هزار تومان موثر است.

ج) توافق شهادت شهود در معنی: شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد، لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می برند یکسان نباشد ولی لازم است معنی و مفهوم آن ها یکی باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آنها چیزهای یقینی مشترکی به دست آید. مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب، معلوم است چنان شهادتی در معنی توافق ندارد ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان، یکی هشتصد تومان نقل می کند باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار دهد.

مجازات شهادت کذب

مجازات شهادت دروغ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور  دعاوی کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

مجازات سوگند و شهادت کذب در دادگاه و دادسرا

مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه طبق ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است.

شهادت کذب در کلانتری

شهادت دروغ در کلانتری با توجه به اینکه ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.

آثار شهادت کذب

۱- شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

۲-  در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند.یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.

۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

۴-  چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

نحوه اثبات شهادت کذب

در ماده ۱۷۸ ق.م. اسلامی « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود. در ماده ۱۹۷ برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا ۱۰ روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد . علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده ، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.

شرط تعقیب شاهد کاذب

باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

این جرم از جمله جرایم مطلق و عمدی است. بنابراین نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.

در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی” شهادت دروغ ” موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

 

مزایای استفاده از وکیل در شکایت از شهادت دروغ

معمولاً موضوع شکایت از شهادت دروغ هنگامی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت داده شده و یا حقی را از شخصی سلب نموده و یا حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند، فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی تر ضروری است که طرح شکایتی در خور و پیگیری از ناحیه وکیلی متبحر که با بیانی قدرتمند و استدلالی مناسب و مستند به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی مؤثر واقع گردد.

 

نمونه شکوائیه شهادت دروغ

باسلام احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند، آقای ………………… طی مدارک پیوست در پرونده کلاسه ……….. در تاریخ …………… که فیمابین بنده و اقای …………… در جریان بود اظهار به شهادت دروغ نموده است، به طوریکه در پرونده شهادت کذب ایشان باعث شد تا حقوق حقه بنده مورد خدشه قرار گیرد و دلیلی که برای اثبات ادعایم دارم این است که نامبرده در تاریخ ……………. در حضور سه نفر اظهار نمود که دروغ گفته است.

شهود بنام آقایان ۱- ………. ۲- ………… ۳- …………. در صورت صلاحدید حاضر به ادای شهادت و بیان اظهارات می باشند. فلذا از محضر دادستان محترم خواهشمندم دستور فرمائید تا به اتهام ایشان طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی رسیدگی گردد.
با تشکر- امضاء

 

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با  بهترین وکیل کیفری اصفهان مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت تماس با ما، موضوع مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ 6 نظر 11885 نمایش دسته کیفری

دیدگاه کاربران

میلاد در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

با سلام و عرض خسته نباشید
در پمپ بنزین بین اپراتور پمپ و راننده ماشین بحث و درگیری شد این وسط اپراتور هم از راننده شکایت کرد هم از بنده و داداشم که در درگیری دخالت نداشتیم
و اتهامات دروغی از قبیل تهدید به آتش زدن پمپ بنزین، تهدید به مرگ، توهین به مقامات و رهبری، توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی به هر سه نفر وارد کرد که به دلیل نداشتن ادله کافی منو داداشم از همه اتهامات رفع اتهام شدیم و راننده هم فقط به اتهام ضرب و جرح مکوم شد. می خواستم بدونم از شاهد ایشون که نسبت فامیلی درجه دو با شاکی داشت و در دادایاری بر علیه ما شهادت داده بود می توان شکایت کرد یا خیر؟

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

سلام.بستگی به دلیل عدم پذیرش شهادت شهود ایشان دارد.اگر در این خصوص اظهار نظری له شما صورت گرفته باشد میتوانید

داود . گ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸

با سلام
در یک دعوای خانوادگی اقوام همسرم علیه من شهادت دادند ، همچنین با آوردن یک شاهدی که اصلا در صحنه حضور نداشته است ، ادعایشان را ثابت کردند که البته شهادت شاهد دروغید دارای ایراد است . میخواستم در این مورد مشورت بگیرم

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸

در منطقه زندگیتان به یک وکیل وکالت بدهید تا پرونده را مطالعه کنند و ایرادات آن و نحوه دفاع از جانب شما را به شما یاد بدهند

اسماعیل آقازاده در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰

باسلام وعرص خسته نباشید لطفا راهنمایی فرمایید چنانچه شهادت شاهد در برگ گواه دادسرا که در سال۹۲ اخذومکتوب گردیده است باتوجه به این سند مهم که کذب آن قابل اثبات گردیده ولی ۶سال از آن میگذرد آیا میشود زرح شکایت شهادت کذب نمود. مشمول مرور زمان نمیشود؟ ممنون

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰

سلام. نظر به اینکه مجازات جرم فوق درجه ۶میباشد طبق ماده ۱۰۵ق.م.ا مرور زمان آن آن ۵سال میباشد
بنابراین مشمول‌ مرور زمان گردیده است


مطالب مرتبط