نکاتی که هنگام عقد قرارداد با وکیل کیفری باید رعایت کنید

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۰۳-۱۸
۳
(۱)

عقد قرارداد با وکیل
وقتی با یک مشکل حقوقی مواجه میشویم و نمی دانیم برای حل آن چه مراحلی را طی کنیم اولین چیزی که به ذهنمان میرسد مراجعه به یک وکیل متخصص در آن حوزه است. برای شروع کار با وکیل ابتدا باید با وکیل قرارداد کتبی ببندیم که به اصطلاح به آن وکالتنامه یا عقد وکالت میگوییم.

 

تعریف عقد وکالت در قانون مدنی

طبق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. درواقع معنی اصلی عقد وکالت، نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از طرف او موضوع وکالت را انجام دهد.

 

لزوم ایجاد سند رسمی وکالتنامه در عقد قرارداد با وکیل

امروزه به دلیل جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده عقد وکالت به طور کتبی منعقد می‌شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار وکیل قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه بسیاری از مراجع اداری وکالت منعقد شده با سند عادی را قبول نمیکنند لذا عقد وکالت در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. در معاملات کلان که از طریق وکالتنامه انجام میشود ضروری است که قبل از انجام معامله ، اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند کتباً استعلام شود.

وکالتنامه و مبایعه نامه هردو لازم و مکمل هم میباشند و و هرگز بدون دارا بودن مبایعه نامه و صرفاً به اعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نکنید.

 

دقت به اعتبار زمانی وکالتنامه

همیشه جهت پیشگیری از سوء استفاده در آینده چک کنید که وکالتنامه محدودیت زمانی نداشته باشد.باید اطمینان حاصل کنید که وکالتنامه ارائه شده در زمان حال حاضر اعتبار داشته باشد.

در حین قرارداد در صورتی وکالتنامه دارای اعتبار است که:

اول اینکه ﻭﮐﯿﻞ ﻋﺰﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. اگرچه ﺑﻪ ﺑﻼ‌ﻋﺰﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﮐﯿﻞ نمیتوان اعتماد کرد زیرا ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻼ‌ﻋﺰﻝ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﮐﯿﻞ ﻭ ﻣﻮﮐﻞ، ﺍﻗﺎﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺪاشته باشید. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

دوم اینکه باید موکل ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. بر این اساس ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﻮﮐﻞ ﺩﺭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

سوم اینکه ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﮐﺎﻟﺖ قبلا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﮐﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﻗﺒﻼ‌ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻌﺪﺍ ﺧﻼ‌ﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻭﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ!

و در آخر اینکه ﻣﺪﺕ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

توجه به تاثیر اقدامات وکیل

ممکن است ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ کاملا ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ باشد ﻭﻟﯽ ﺍﻗﺪﺍمات ﻭﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧ ﻣﻮﺛﺮ ﻧباشدﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ:

اول اینکه بررسی شود ﺁﯾﺎ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻼ‌ﻋﺰﻝ ﻭﮐﯿﻞ، ﺑﻼ‌ﺿﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ خیر؟ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ، ﺍﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

دوم اینکه ﺍﮔﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ، میبایست ﺩﺭ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.

 

پرهیز از انعقاد وکالتنامه های کلی

از انجام هرگونه معامله به واسطه وکالتنامه‌های کلی که مربوط به اموال منقول و غیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلان افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب شود.

 

حدود اختیارات وکیل

نکته ای که باید حتما به آن توجه شود ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﮐﯿﻞ است که هنگام عقد قرارداد با وکیل میبایست آن را  ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﮏ ﮐرد. به عنوان مثال بررسی شود که ﺁﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﻓﺴﺦ ﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺛﻤﻦ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﻨﺪ.

 

معامله از طریق تفویض وکالت

درصورتیکه معامله از طریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، با دقت مطالعه گردد تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.

 

نکته مهم در وکالت بلاعزل

در هنگام تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجایی که موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، بدین ترتیب به صورت صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آنرا از خود سلب و ساقط کرده است.

 

عقد قرارداد با بهترین وکیل کیفری اصفهان

حسین یاوری وکیل متخصص در امور کیفری  ، با انجام ۵۰۰ پرونده حقوقی کیفری و…  آماده عقد قرارداد وکالت و ارائه خدمات وکالت در اصفهان و  تمام سطح کشور در انواع دعاوی کیفری، شکایت، امور بیمه، خانواده، ملکی، مالی، تجاری، تعزیرات، اداره کار، شهرداری و امور گمرکی همچنین انجام تخصصی امور قراردادها و شرکت ها با تکیه بر اطلاعات علمی و تعهد کاری به عنوان بهترین وکیل در اصفهان می باشد

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۳ / ۵. تعداد آرا: ۱

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ بدون نظر 2981 نمایش دسته تجاری, حقوقی, کیفری

دیدگاه کاربران

هنوز کسی نظری ارسال نکرده است.شما اولین نفر باشید.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط