مدارک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۰۵-۰۵

مدارک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی

یکی از دعاوی که حجم وسیعی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص داده دعوای اعسار میباشد که گاهی در خصوص ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی میباشد و گاهی بدلیل ناتوانی از پرداخت مبلغی که شما با صدور حکم قطعی دادگاه باید به طرف مقابل پرداخت نمایید.در این قسمت سعی میگردد نکاتی که لازم است بدانید و همچنین مدارک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی را بررسی نماییم:

۱:مدارک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پزداخت هزینه دادرسی

کسی که معسر است باید طرح دعوا کند.

مطابق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرح این دعوی به دو روش انجام می‌شود:

  • همراه با دعوای اصلی
  • دعوی اعسار از طریق ارائه دادخواست جداگانه

در رویه دادگاه ها این نوع از اعسار با شهادت شهود ثابت میگردد .

بنابراین مطابق ماده ۵۰۶ قانون مذکور شخص مدعی اعسار میبایست

استشهادیه کتبی حداقل دو نفر را مطابق شرایط همین ماده مهیا نماید.

سپس طی طرح دعوا یا اعتراض به آراء یا بصورت جداگانه این استشهادیه را ارائه نماید

و پس از آن در زمانی که دادگاه برای رسیدگی به این دعوا تعیین میکند شهود خود را حاضر نماید.

نکته مهم اینکه در صورت ناچیز بودن مبلغ هزینه دادرسی یا مال دار بودن مدعی اعسار این دعوا رد میگردد

و شخص مدعی جهت ادامه رسیدگی به پرونده اصلی ناچار است

هزینه فوق را واریز نماید در غیر اینصورت دعوای اصلی نیز رد میگردد.

با کلیک بر روی کلمه  فرم استشهادیه آن  را دانلود نمایید.

در پر کردن این فرم توجه به مواردی که در عکس شماره گذاری گردیده

و در زیر توضیح داده شده بسیار مهم است و فقدان هر یک منجر به رد دعوا قبل از ورود به ماهیت آن میگردد.

http://saha.adliran.ir/Uploads/Admin/SoratBardariAmval940531.pdf

نکات مهم و لازم الرعایه

در قسمت شماره یک الزاماً باید شغل شما مشخص باشد و از نوشتن کلمه ایی همچون شغل آزاد خودداری فرمایید.

بنابراین اگر کارمند هستید دقیقا مشخص نمایید کارمند کجا هستید

قسمت شماره دو تفاوت آنچنانی با قسمت اول ندارد

بنابراین مثلا اگر کارمند هستید مینویسید در آمد کارمندی.

منظور از این قسمت آن است که ازکجا هزینه های زندگیتان را فراهم میکنید.

قسمت سوم میزان دقیق مبلغ هزینه دادرسی میباشد که برای هر مرحله از دادرسی متفاوت است

و در این قسمت پیشنهاد میگردد از وکلای محترم یا افراد مسلط به آن مبلغ دقیق را بپرسید.

در قسمت چهارم شاهد شما باید بیان کند از چه طریقی شما را میشناسد

و مثلا دوست شماست یا فامیل و به همین طریق باید دقیقا نحوه آشنایی ایشان با شما مشخص گردد.

دقت داشته باشید این فرم مدرک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی میباشد .

نکته دیگر اینکه شهود شما باید در زمان شهادت از میزان هزینه دادرسی

و اینکه چگونه اطلاعاتشان را در خصوص وضعیت مالی شما بدست آورده اند

مطلع باشند و نمیتوانند بگویند خود شما گفته اید وضعیت زندگیتان چگونه است!!

۲: مدارک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

هنگامی که شما با صدور حکم قطعی دادگاه مکلف میشوید به طرف مقابل مبلغ مندرج در حکم یا محکوم به غیر مالی را پرداخت نمایید  دو حالت دارد

۱: طبق تبصره ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان میدارد

(( در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باش

د نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است))

شما در صورت وجود مال مورد نظر نمیتوانید اعسار بدهید و همان مال توقیف و محکوم له داده میشود

۲ : اگر محکوح به وجه رایج باشد و ناتوان از پرداخت باشید طبق ماده ۳ قانون فوق اقدام میشود

که بیان میدارد (( اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد

محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا

پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود.

چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه،

ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود،

مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود ))

مطابق این ماده شما از زمان ابلاغ اجراییه ۳۰روز فرصت دارید بدون اینکه جلب شوید

یا نیاز به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشید

مدارک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را آماده نموده و اقدام به طرح این دعوا نمایید.

اثبات این دعوا به دو شکل ممکن است :

۱- عمل به صدر ماده ۸قانون فوق که بیان میدارد (( مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود

شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح،

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد،

به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد

و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات

و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند))

بنابراین شما میتوانید با پر کردن فرم صورت اموال و دارایی  

و تصویر دادنامه موضوع محکومیت شما  بدون نیاز به مدرک دیگری اقدام به طرح دعوا نمایید.

۲- برای اینکه ریسک نکرده باشید طبق قسمت دوم ماده ۸ قانون فوق که بیان میدارد

(( در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد

هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند

باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند

به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد،

متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد))عمل نمایید

و ضمن دانلود این اسشتهادیه مطابق تصویر زیر و توضیحات ذیل آن اقدام نمایید :

نکات مهم و لازم الرعایه

در قسمت شماره یک الزاماً باید شغل شما مشخص باشد و از نوشتن کلمه ایی همچون شغل آزاد خودداری فرمایید.

بنابراین اگر کارمند هستید دقیقا مشخص نمایید کارمند کجا هستید

قسمت شماره دو تفاوت آنچنانی با قسمت اول ندارد

بنابراین مثلا اگر کارمند هستید مینویسید در آمد کارمندی.منظور از این قسمت این است که ازکجا هزینه های زندگیتان را فراهم میکنید.

قسمت سوم میزان دقیق مبلغی میباشد که باید به طرف مقابل پرداخت نمایید و میزان آن در دادنامه درج گردیده است.

در قسمت چهارم شاهد شما باید بیان کند از چه طریقی شما را میشناسد

و مثلا دوست شماست یا فامیل و به همین طریق باید دقیقا نحوه آشنایی ایشان با شما مشخص گردد.

در قسمت پنجم شاهد باید دقیقا بیان نماید میزان حقوق ماهیانه شما چقدر است.

دقت داشته باشید این فرم مدرک لازم جهت طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به میباشد .

نکته دیگر اینکه شهود شما باید در زمان شهادت از میزان بدهی شما  و

اینکه چگونه اطلاعاتشان را در خصوص وضعیت مالی شما بدست آورده اند مطلع باشند. شهود نمیتوانند بگویند خود شما گفته اید وضعیت زندگیتان چگونه است!!

در پایان بیان میکنم دعاوی فوق نکات بسیار ظریف و پیچیده ایی دارد

پیشنهاد میگردد جهت جلوگیری از تضییع حقوقتان

الزاماً با وکیل دادگستری متخصص امر قبل از هرگونه اقدامی مشاوره نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره  می توانید  در تمام زمینه های حقوقی , کیفری و … با  وکیل حسین یاوری بهترین وکیل حقوقی اصفهان  تماس حاصل فرمایید.

تلفن جهت رزرو نوبت مشاوره حضوری : ۰۹۱۳۳۹۴۰۴۳۰

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 15 نظر 27903 نمایش دسته حقوقی

دیدگاه کاربران

محمد حسین در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵

سلام‌خسته نباشید حکم قطعی برام اومده و طرف دعوام محکوم به پرداخت یه میلیارد شده است ایا در صورتی که برای دادگاه اثبات شده که طرف دعوامبلغ یه میلیارد از پول وسهم من داشته و همین مبلغ هم سهم خود او از در امد بوده والان درخواست اعسار زده واز اونجایی که اعسار به دیون ابتدایی تعلق میگیرد چجوری واز چه ماده قانونی میتونم باعث رد اعسارش بشم باتوجه به اینکه دوتا شاهد هم به دادگاه معرفی کرده واز طرف من هم سه شاهد به دادگاه معرفی شده ممنون میشم یه راهنمایی کلی کنید ممنون از شما

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵

سلام.بهترین کار این است که از وجود وکیل در دفاع استفاده کنید

Barati در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱

سلام من بابت وام مضاربه ضامن کسی شده ام واز او چک گرفتم و پشت چک هم توسط دوست ایشان دوتا امضا واثر انگشت گرفتم. .ولی آن شخص وام را تسویه نکرد.اکنون چک رابرگشت زدم ودرمراجعه به دفاتر قضایی گفتندکه ۳.۵% مبلغ چک(حدود۳میلیون تومان) را واریز کنم.ولی من ندارم که واریزکنم.آیاباید از صاحب چک شکایت کنم یا از دوست ایشان که پشت چک را امضا کرده است؟بعد اینکه میتوانم درخواست اعسار بدهم ؟ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.

فهد حزباوي در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵

سلام وعرض ادب من یک حکم غیابی علیه بنده صادر در دعوا حقوقی واجرائیه ونیابت حکم گرفته .بعد به مدت ۳ماه زندان بودم در خواست واخواهی واعسار زدم بعلت زندانی بودن متاسفانه در حکم بدوی رد شد وتجدید نظر هم رد شدیعدش ابلاغیه رفع نقص پرونده ب مبلغ ۴۴ملیون تومان برام ارسال شد که از طریق وام بنام مادرم تنونستم ای مبلغ واریز کنم به حساب دادگاه ولی متاسفانه واخواهی من هم رد شد بعلت ابلاغ واقعی وماده ۳۰۶وبرای اعتراض ت رای دادگاه به سامانه قضایی مراجعه کردم وگفتن باید هزینه اعتراض تجدید نظر بدی که معادل ۳۰ملیون تومان بوده ومن ندارم مجبور شدم اعسار بزنم ومنتظر تشکیل جلسه .سؤالم ایا ای مبلغ تجدید نظر درسته با توجه این که من ۴۴ملیون تومان برای واخواهی پرداخت کردم .محبت کنید به سؤال بنده جواب بدید ممنونم

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵

با سلام.هزینه مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی چهار و نیم درصد مبلغ مندرج در حکم است

جواد بنایی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

سلام و خسته نباشید و ممنون بابت مطلب که گذاشتید بنده اجرایی برام اومد و چون محکوم شده بودم و در جلسه حضور نداشتم واخواهی زدم ولی در جلسه واخواهی مشکلی برام پیش اومد نتونستم برم الان باید چکنم به نظرتون و اگه واخواهی رد بشه مجبور به اعسار میشم و این صورت کل اموال رو باید چگونه تهیه کنم از خوده شعبه باید بگیرم دستورشو یا اعسار بدم شاهد پر کنه تحویل دفتر قضایی بدم کافیه ؟

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

سلام.در همین مطلب بصورت کامل توضیحات لازم داده شده است

ز _حبیبی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

سلام وقت بخیر
همسر من بدلیل بدهی مالی و رد شدن اعساری ک قبل از صدور جلب رد شده از تاریخ صدور جلب ۱۳/۱۰/۹۹ک در پرونده از ۱۴/۱۰/۹۹زندانی بودنش ثبت شده در زندان بسر میبرد .
با توجه ب اینکه منبع درامدش شغلش هست و شغلشون با توجه به رکود اقتصادی و شرایط و تورم بازار همیشه بصورت مقطعی بوده و حتی گاهی درامد زا نیست و در حال حاضر هم در زندانه برای فرم اعسار جای خالی شغل ریختگری ک درامدش ثابت نیست و مقطعی مباشد و الان ک در زندان هست درامدی وجود ندارد را چگونه پر کنم با چ مبلغی مثلا میانگین مبلغ بزنم و شرح را پیوست کنم راهنمایی فرمایید طوری ک محکمه پسند و قابل پذیرش باشد لطفا
و اینکه متن رو ب چ صورت تنظیم کنم برای پیوست
اموال منقول و غیر منقول ندارد
درامد دولتی و پیوسته و بازنشستگی بیمه و یا هر نوع درامد دیگری ندارد خانه اجاره ای ب مدت پنج سال متوالی در محل سکونتی ک استشهاد محلیشم اماده کردم و دارای همسر و دو فرزند و‌ حتی سرپرستی مادر بیوه هم بعهده دارد خواهش میکنم راهنمایی کنید چگونه مختصر و مفید بنویسم

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

سلام.بصورت کامل در همین مبحث بیان شده است در صورتی که متوجه نشدید حضوراً به همکاران وکیل مراجعه نمایید.

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

سلام.بصورت کامل در همین مبحث بیان شده است در صورتی که متوجه نشدید حضوراً به همکاران وکیل مراجعه نمایید.

1 2


مطالب مرتبط