وکیل ورود ثالث اصفهان

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۴۰۰-۱۱-۱۴
۵
(۱)

ثالث اعم از شخص حقیقی و حقوقی است و به کسی اطلاق می شود که خود یا نماینده او در دادرسی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته است. مطابق با ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر … به این ورود در دعوا توسط شخص ثالث، دعوی ورود ثالث می گویند.با وکیل ورود ثالث اصفهان در ادامه همراه باشید.

دعوای ورود ثالث از جمله دعاوی طاری ( موضوع ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی) است.

وکیل ورود ثالث اصفهان

انواع دعوی ورود ثالث

وکیل ورود ثالث اصفهان بیان میدارد دعوای ورود ثالث دو قسم است :

۱- دعوای ورود ثالث اصلی یا استقلالی

زمانی که شخص ثالث در دعوی بین دو طرف ، برای خود حقی مستقلی قائل شود می گویند.

۲- دعوای ورود ثالث تبعی

زمانی که شخص ثالث خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوی اصلی می داند می گویند. در این مورد چنانچه دعوای اصلی استرداد شود، دعوای وارد ثالث نیز به طبع آن ساقط خواهد شد.

وکیل ورود ثالث اصفهان

شرایط دعوی ورود ثالث

۱- مهلت طرح دعوای ورود ثالث:

ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت طرح دعوای ورود ثالث را تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است معین نموده است. یعنی زمانی که عرف قضایی، پرونده را معد صدور رای می داند، به طوری که مستلزم هیچگونه رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد.

۲- لزوم دارا بودن ارتباط یا وحدت منشا داشتن دعوای اصلی و دعوای ورود ثالث :

اکثر حقوق دانان با استناد به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی،  شرط پذیرش دعوی ورود ثالث را هم منشا بودن یا ارتباط آن با دعوای اصلی می دانند اما ظاهرا این قاعده مطلق نیست و در مورد ورود ثالث اصلی که ثالث مستقلا برای خود حقی قائل است حتی با فرض هم منشا نبودن و عدم ارتباط با دعوای اصلی با لحاظ ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مانعی برای پذیرش دعوای ثالث وجود ندارد.

 ۳-  ورود ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است

دعوی ورود ثالث چه در مرحله بدوی و چه در تجدید نظر با تقدیم دادخواست (ارسال از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) بعمل می آید و طرح این دعوی با ارائه درخواست به دادگاه امکان پذیر نمی باشد.

امکان ورود شخص ثالث در مراحل مختلف دادرسی 

الف) ورود ثالث تا زمانی که دعوای اصلی در دادگاه ماهوی ( بدوی و تجدید نظر) جریان دارد امکان پذیر است ولی در مرحله فرجامی امکان ورود ثالث نیست.

ب) ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث مورد پذیرش نمی باشد .

ج) ورود ثالث در مرحله اعاده دادرسی با استناد به اینکه اولا اختصاص به احکام دارد ؛ ثانیا مقید به مهلت ۲۰ روزه است؛ ثالثا فقط جهت مورد اعتراض بررسی می گردد ؛ و همینطور وفق ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی مداخله اشخاصی غیر از طرفین دعوا را به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نداده است.

د) امکان ورود دعوی ثالث در امور حسبی نیز محل بحث است و اکثریت براساس مواد ۲،۳۲۴،۳۲۶ قانون امور حسبی که رسیدگی به امور حسبی را تابع قانون امور حسبی دانسته است مگر خلاف آن مقرر شده باشد و بر تصمیم راجع به تقسیم ترکه، فقط مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی حکومت دارد، بنابراین عدم پذیرش دعوای ثالث منجر به تضییع حق او خواهد شد .

نکات کاربردی 

۱- موقعیت وارد ثالث در جایی که مستقلا برای خود حقی قائل نیست، تابع طرفی خواهد بود که برای تقویت او وارد دعوا شده است.وکیل ورود ثالث اصفهان در این خصوص چنین توضیح میدهد که مثلا اگر وارد ثالث جهت تقویت منافع خواهان دعوا وارد شود جایگاه خواهان دارد و اگر در جهت تقویت منافع خوانده باشد جایگاه خوانده دعوا را دارد.

۲- در مورد ورود ثالث تبعی چنانچه دعوی اصلی مسترد شود یا قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا یا سقوط دعوا صادر شود دعوای ورود ثالث دیگر قابلیت استماع ندارد. ولی اگر دعوی ورود ثالث اصلی باشد قرارهای مذکور تاثیری ندارد.

۳- پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور ثالث می تواند وارد دعوا شود.

۴- به دعوای ورود ثالث به منزله یک دعوای بدوی در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود.(استثنائی بر ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

۵- اگر ختم دادرسی اعلام شده و حکم غیر قطعی صادر شود، کسی که قصد ورود ثالث را دارد، باید صبر کند تا در صورت قطعیت حکم، اعتراض ثالث کند و در صورت تجدید نظرخواهی از حکم، در مرحله بعدی وارد شود.

۶-زمانی که به عنوان وارد ثالث اصلی وارد دعوا می شویم می توایم بر حسب مورد در خواست صدور دستور موقت نماییم ؛ولی در خصوص ورود ثالث تبعی از آنجایی که در چنین موردی حق مستقلی برای خود قائل نیستیم، در واقع از ورودی که کرده ایم نفع جانبی عایدمان می شود با این وصف نمی توانیم در این حالت تقاضای دستور موقت کنیم.

ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

وکیل ورود ثالث اصفهان میگوید: در دیوان عدالت اداری نیز امکان ورود ثالث وجود دارد . که در ادامه مستدات آن ذکر میشود:

ماده ۵۴- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

آیا حضور وکیل در این دعوا لازم است؟

اگر به مطالب پیش گفته توجه شود حتی تعارف آن نیز پیچیده است.

بی شک در مرحله اقدام نیز پیچیدگی های خاصی وجود دارد.

حتی ممکن است شخص در تشخیص نوع این دعوا نیز دچار مشکل شود.

بنابراین بهترین کار این است که اگر قصد طرح دعوا داریم از حضور وکیل مسلط

به این دعاوی استفاده کنیم چرا که بی شک وی تسلط کامل به قوانین و

رویه قضایی در این خصوص دارد و با بکارگیری وی یا مشاوره با ایشان

میتوانیم براحتی اقدام به احقاق حق خود نماییم.

در این راستا در صورتی که تمایل دارید میتوانید از تجربیات و تخصص یکی از بهترین وکلای دادگستری استان اصفهان آقای حسین یاوری که از تجارب ارزنده ای در این خصوص بهره مند میباشند استفاده نمایید.

بدین منظور جهت هماهنگی و رزرو نوبت مشاوره میتوانید با شماره ۰۹۱۳۳۹۴۰۴۳۰ تماس حاصل نمایید.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۵ / ۵. تعداد آرا: ۱

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ بدون نظر 351 نمایش دسته تجاری, حقوقی, ملکی, وصول مطالبات

دیدگاه کاربران

هنوز کسی نظری ارسال نکرده است.شما اولین نفر باشید.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط